27 d’agost 2010

"Gol per tota l'esquadra" a l'eseculació urbanística a Viladecans

Recull de premsa del nostre Comunicat sobre l'informe de Medi Ambient de la Generalitat als projectes urbanístics del Litoral de Viladecans: Barça Parc
Podeu consultar el nostre comunicat a
NOTA DE PREMSA
Recull de premsa:

24 d’agost 2010

ESCAC I MAT AL BARÇA PARC I A QUALSEVOL PROJECTE URBANÍSTIC FARAÒNIC AL LITORAL DE VILADECANS.

Tot i que no trigaran a dissenyar un altre planejament urbanístic al litoral de Viladecans pendent d'urbanitzar i arrosegant una maladicció urbanística que frusta qualsevol projecte...
Ho diu clarament L'informe del departament de Mediambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya sobre el projecte del Barça Parc,
que avalua el projecte i les consultes fetes i sobretot les al·legacions que hem i s'han presentat al pla urbanístic al litoral de Viladecans on volia encabir-se el Barça Parc. 
"no és compatible amb la preservació dels valors d’aquest entorn, motiu pel qual caldrà estudiar alternatives d’emplaçament"
Tot i que està signat el 29 de març de 2010, desconeixem quan l'han fet públic penjant-lo a la web, ja que fins ara no l'hem localitzat, potser no volien entrar amb campanya electoral a la presidència del Barça just abans de l'estiu.
L'informe és Contundent!!!!
"no és compatible amb la preservació dels valors d’aquest entorn, atès que la presència de les instal·lacions de l’aeroport de Barcelona ha suposat l’aïllament del flanc est de la reserva natural del Remolar- Filipines, es fa palès que els terrenys situats al flanc oest, que romanen lliures d’urbanització, tenen un destacable valor per a la connectivitat ecològica. motiu pel qual caldrà estudiar alternatives d’emplaçament i avaluar els probables efectes, directes o indirectes, de la proposta sobre el medi ambient, incloent l’afectació als aspectes ambientalment rellevants.
D’altra banda, es constata que la totalitat de l’àmbit es troba sobre l’aqüífer de la Vall Baixa i del delta del Llobregat, protegit pel Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.
A més cal posar de manifest que l’àmbit d’actuació proposat es troba en un entorn de gran sensibilitat ambiental, envoltat per espais naturals protegits per la legislació sectorial; amb una gran diversitat biològica conformada per la presència de nombroses espècies de fauna, flora i vegetació protegides; i amb un destacable valor per a la connectivitat ecològica. Així mateix, de la urbanització del sector i de la conseqüent impermeabilització del sòl, se’n poden derivar problemes de recàrrega de l’aqüífer de la Vall Baixa i del delta del Llobregat així com d’altres relacionats amb la inundabilitat del sector.
Conseqüentment, el risc d’inundació del sector és extremadament alt davant episodis meteorològics adversos. D’acord amb la cartografia del Pla especial d’emergències per a inundacions a Catalunya (INUNCAT), realitzat per l’Agencia Catalana de l’Aigua, tota la zona del delta del Llobregat es troba identificada com a zona potencialment innundable segons criteris geomorfològics.
L’informe emès per la Direcció General de Medi Natural posa de manifest el fet que no s’ha efectuat el corredor biològic entre el Remolar i can Sabadell; i que l’ampliació de la C-31 ha compromès totalment la connectivitat biològica de la reserva natural del Remolar- Filipines amb la resta de la ZEPA Delta del Llobregat i amb els espais naturals propers, de manera que resta únicament el flanc oest, el que precisament seria ocupat per aquest projecte, com a únic connector possible de l’espai natural amb la resta del territori.
Tenint en compte els compromisos adquirits per l'Ajuntament de Viladecans vers la conscienciació i la voluntat de lluita contra el canvi climàtic, plasmats en el Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) per tal d’assolir, l'any 2020, la reducció d'un 22% de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle respecte del 2005; la proposta de la present Modificació puntual no s’adequa a les polítiques locals impulsades en matèria de canvi climàtic. Concretament, mentre que les actuacions del PAES permetrien una reducció aproximada de 27.000 Tn de CO2 anuals, les emissions derivades de la mobilitat generada per la proposta superarien les 29.000 tn de CO2 anuals.
L'informe de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, de 9 de març de 2010, posa de manifest que la proposta de l’Avanç de la Modificació puntual del PGM generarà un important impacte en la mobilitat, fet que contribuirà a l’emissió d’unes 82Tn de CO
Atès l’exposat anteriorment, es considera que la proposta de la present Modificació puntual no és compatible amb la preservació dels valors d’aquest entorn, motiu pel qual caldrà estudiar alternatives d’emplaçament i avaluar els probables efectes, directes o indirectes, de la proposta sobre el medi ambient, incloent l’afectació als aspectes ambientalment rellevants. Així doncs, caldrà assegurar que l’alternativa finalment escollida doni resposta a tots els objectius i criteris plantejats en el identificats en l’apartat 4.A.3r del present document de referència, així com a d’altres que puguin sorgir durant el procés de redacció del pla."
Podeu consultar l'informe sencer a
http://appdmah.gencat.cat/alfresco/download/direct/workspace/SpacesStore/ad7b8b51-4153-11df-b763-c3fc65004fea/DRF+VILADECANS.pdf/1270512000845/253402214400846/DRF%20VILADECANS.pdf