26 de gener 2008

Som titelles a la seva voluntat


El passat 22 d’0ctubre de 2007, la Plataforma Salvem Oliveretes va presentar tres instàncies al registre del ajuntament, amb els nºs. 15947, 15949, i 15951, i dirigides a l’àrea de Planificació Territorial de l’ajuntament de Viladecans, per demanar informació i documentació sobre el Pla de Llevant que vol construir un nou barri de 2577 habitatges a la falda de la muntanya de Sant Ramon i encara no hem rebut cap resposta.
Davant d’incompliment de la llei de procediment administratiu que estipula, en el seu article nº 42.3, un màxim de tres mesos per a respondre qualsevol consulta administrativa, vam voler denunciar-ho en el ple del ajuntament del passat dijous 24 de gener, com teníem dret segons el article nº 20 del Reglament de Participació Ciutadana (RPC), i ens van denegar la intervenció, citant el article 13 del mateix reglament que ens dona el dret a rebre la informació, que ens han negat al no contestar-nos les instàncies en el termini que marca la llei. Un peix que es mossega la cua i que ens fa sentir com a titelles a la seva voluntat.
Aquí teniu el que tenia que ser la nostra intervenció...
'Volem participar en el ple del ajuntament de Viladecans que es celebrarà el dia 24 de gener de 2008, amb la intenció de denunciar les qüestions que recollim en la queixa que adjuntem referent al no compliment del reglament de participació ciutadana.
El passat 22 d’0ctubre de 2007 la plataforma salvem oliveretes va presentar tres instàncies al registre del ajuntament, registrades amb els num. 15947, 15949, i 15951.
Segons s’estipula en l’article 42.3 de la llei 30/92 que regula el procediment administratiu, s’estipula un màxim de tres mesos per a respondre qualsevol consulta administrativa.
Per tant, com fent us l’article 13 del reglament de participació ciutadana al qual ens hem referit al presentar aquestes instancies, i passat els tres mesos tres mesos que la llei estipula, encara és hora de rebre resposta alguna de les instancies anteriorment referides.
Avui venim aquí al ple municipal fent us del dret que ens dona l’article num. 20 del mateix reglament per denunciar aquesta situació i formular les següents qüestions, que per instancia no ens han contestat.
A l’area de Planificació Territorial li vam preguntar, en el seu moment, quin ha estat el motiu per el qual l’aprovació definitiva del expedient 2006/024058/B corresponent al pla de Llevant de Viladecans encara no ha estat publicat al Diari Oficial de la generalitat de Catalunya (Dogc).
I el contingut del text refós que la comissió territorial d’urbanisme de Barcelona ha demanat al ajuntament de Viladecans per complimentar l’expedient del pla de llevant.
Igualment, hem sol·licitat el document del conveni signat entre la immobiliària La Colonial i l’Ajuntament de Viladecans en l’àmbit de Can Torrens. Conveni ratificat en el ple del ajuntament celebrat el passat 29 de juny de 2006.
I Finalment vam sol·licitar, per instancia al registre números 16.373 del 12/11/2006 i números 2427, 4693 i 15949 dels dies 14/02, 23/03, i 22/10 respectivament. Demanem novament copia dels document dels estudi BCN Ecologia titulats o que parlen de “l’anàlisi ambiental del municipi de Viladecans i la seva projecció de futur” i el document titulat o que parli de “l’anàlisi del pla del sector de llevant, oliveretes”
Que segons la pagina web de l’agencia BCN Ecologia figura com a finalitzat des de mitjans de l’any 2007.
I ja que el article nº 13 del RPC no funciona ens atrevim a formular en el ple les següents qüestions per que ens siguin contestades.
Al equip de govern i a l’àrea de planificació territorial voldríem preguntar de quina manera es realitzarà la connecció del nou barri d’oliveretes i la resta de ciutat a traves dels carrers Calaceite i Eslida sense trencar el parc de la Torre Roja, tal i com insinua el projecte, i com al·legàvem en la al·legació nº5 que la plataforma va presentar i reconeguda per la comissió territorial d’urbanisme que ha demanat explícitament que es concreti el sistema viari d’aquest dos carrers.PLATAFORMA SALVEM OLIVERETES'

21 de gener 2008

Curiositats i punts foscos del Pla de Llevant

Del expedient nº 2006/04653/B del Pla de Llevant a Oliveretes de Viladecans, que vol construir un nou barri de 2377 habitatges a la falda de la muntanya de Sant Ramon, i que ha estat aprovat definitivament i publicat al DOGC el passat 20 de desembre de 2007, hem extret una sèrie de punts foscos i curiositats que volem compartir amb tots vosaltres.

 1. La plataforma Salvem Oliveretes va presentar 15 al·legacions al pla de Llevant, i ens consta que particulars, partits polítics i fins i tot el Consell de Mediambient Municipal també en va presentar. Doncs be, en l’expedient, hi ha un informe del serveis jurídics del Ajuntament on nomes hi fan constar 9 al·legacions, de les quals, segons ells, 5 van ser estimades i 4 desestimades.
 2. Un informe de la direcció general d’urbanisme fa constar una sèrie d’incoherències entre la informació en relació de la reserva d’habitatge concertat i la necessitat d’incorporar, en la documentació del pla de llevant, el conveni signat entre el departament de mediambient i habitatge i l’ajuntament, el 29 de març, en quant els habitatges dotacionals.
 3. La direcció general de carreteres conclou en un informe que la intersecció de la viabilitat del sector amb la carretera C-245 ha de resoldre’s amb una rotonda sencera dissenyada d’acord amb la normativa tècnica aplicable i finançada pel mateix pla parcial, i no pas amb la rotonda tal com preveu el pla parcial trames.
 4. Tot i que el màxim establert pel planejament vigent marca 2.956 habitatges, el pla estableix un màxim d’habitatges de 2.377, amb un sostre màxim de 266.048’06 m2, construïts. Habitatges lliures 1.425 (60%)(128.372 m2), habitatges protecció oficial 476 (20%)(42.791 m2), habitatges a preu concertat 476 (20%)(42.791m2). Total 213.954 m2 (90 m2.construit per habitatge). La resta 52.094 m2. és per el sector terciari comercial.
 5. La normativa contempla la cessió de sol edificable per implantar 26.605 m2 de sostre en concepte de 10 % de l’aprofitament del sector, que s’ubicaran en els àmbits de Pla de millora urbana de la Zona de Mercat-Porta de Viladecans.
 6. El calendari previsible del desenvolupament, que pot allargar-se mes dels mínims de 2 o 3 anys per la urbanització, i de 10 anys per completar la construcció edificatòria en funció de la demanda del mercat i dels mecanismes creats per la gestió de l’habitatge de protecció pública.
 7. Període d’urbanització s’iniciarà dos anys després de l’aprovació definitiva del pla i fins a quatre anys després d’aquesta. Les obres s’iniciaran tan bon punt el projecte d’urbanització hagi estat aprovat definitivament i s’hagi contractat a les empreses necessàries, s’abordarà en primer terme la construcció del tram de via de cornisa i la rotonda de la C-245, igualment la connexió del eix cívic amb els carrers Eslida i Calaceit s’executarà quant aquests carrers hagin estat adaptats a aquesta nova funció de viari bàsic municipal que ara se’ls hi atorga.(Desconeixem encara de quina manera resoldran la manera d’allargar aquest dos carrers, que han d'unir el nou barri amb la resta de la ciutat, sense trencar el parc de la Torre Roja per la meitat)
 8. Període de construcció. S’iniciarà tres anys desprès de l’aprovació definitiva del pla i fins a deu anys desprès d’aquesta. Podran iniciar-se la construcció dels equipaments i habitatges protegits simultàniament a les obres d’urbanització segons la programació municipal. “els terminis per a l’inici i finalització de l’edificació destinada a habitatge protegit i assequible es limitaran a un màxim de 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des de que la parcel·la tingui condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a comptar de la data d’atorgament, de la llicencia d’obres’.
  Mancances del Pla de Llevant (segons la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona CTUB)
 9. En l’apartat normatiu de memòria, s’estableixen un 20% d’habitatge de protecció pública i un 20 % d’altres mesures d’habitatge assequible. En compliment del article 65.2g de la llei d’urbanisme s’hauria de determinar la seva ubicació i terminis d’execució d’aquests habitatges. Cosa que el pla de Llevant no fa.
  No s’especifica la connecció de la xarxa viaria pels carrers Eslida i Calaceite. Caldria qualificar com ha sistema de protecció viaria l’àrea de connecció dins l’ambit d’aquests dos carrers.
 10. Cal resoldre l’entrega de tram de la via en connecció amb la xarxa viaria de Sant Boi.
  Modificar la qualificació de l’interior de la rotonda propera al cementeri a sistema viaria de protecció de sistemes.
 11. S’han qualificat d’equipaments tres zones d’interior de les illes d’us residencial, de manera que ho tenen accés des de la via pública. Caldrien resoldre l’accés adequat.
  Habitatges del Pla de Llevant: 1425 habitatges lliures, 476 habitatges de proteccio oficial, i 476 habitatges de preu concertat. Total 2377 habitatges + els 200 pisos dotacionals (qualificats com a equipaments), per tant 2577 habitatges que suposaran, segons l’expedient, 6699 habitants i 5186 vehicles.
 12. L’any 2001, Viladecans disposava de 22.537 llars. En aquell moment pla de llevant suposava un augment del 11,4 %, Des del 2001 Viladecans ha crescut molt per la zona del Parc de Negocis-Barri de Sales, i Vilamarina i ho farà mes per Can torrens, can trias ... per tant el 2007 el parc d’habitatges ha augmentat considerablement. No existeix cap pla d’habitatge on hi hagi l’estudi de quants d’aquests habitatges estan buit.
  El pla preveu la creació de 2248 llocs de treball sobretot del sector terciari-serveis, dels quals gran part podran ser ocupats per gent de Viladecans.
 13. Urbanitzar Oliveretes, les indemnitzacions i la Gestió del pla de Llevant tindrà un cost de 75.182.079,18 euros. Que es repercutiran amb el 76’02 % per els pisos de mercat lliure, el 6’27 per l’habitatge de protecció oficial, el 7’72 % pel habitatge concertat i el 9’99 % per el sector teciari-comercial.
  Continuem estan al tanto de tots els moviments...

14 de gener 2008

Aprovació definitiva del Pla de Llevant a Oliveretes

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 5033 - 20/12/2007

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
EDICTE d'11 de desembre de 2007, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Viladecans. (Pàg. 56316)
EDICTE
d'11 de desembre de 2007, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Viladecans.
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en les sessions de 26 d'abril de 2007 i de 19 de juliol de 2007, va adoptar, entre altres, els acords següents:
Exp.: 2006/024058/B
Pla parcial del sector Llevant, al terme municipal de Viladecans
Acord de 19 de juliol de 2007
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda:
.1 Donar-se per assabentada la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona del text refós del Pla parcial del sector Llevant, de Viladecans, promogut per la societat Viladecans Mediterrània, SA i tramès per l'Ajuntament, redactat en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de 26 d'abril de 2007.
.2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 100 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
Acord de 26 d'abril de 2007
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i de conformitat amb les consideracions efectuades per aquesta Comissió, s'acorda:
.1 Aprovar definitivament el Pla parcial del sector Llevant, de Viladecans, promogut per la societat privada municipal Viladecans Mediterrània, SA i tramès per l'Ajuntament, amb les prescripcions següents, que s'incorporen d'ofici:
1.1 Es reflecteixen els plànols d'ordenació sobre una topografia amb coordenades UTM, que faciliten la interpretació dels documents.
1.2 Es recullen les condicions establertes en l'informe de la Direcció General de Carreteres de 24 d'abril de 2007.
1.3 Es localitza el sòl amb destí a habitatge protegit i concertat en cada una de les illes i es fixen els seus terminis d'execució.
En compliment de l'informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 18 de gener de 2007 en relació amb el conveni signat amb l'Ajuntament, es qualifica d'equipament per a sistema d'habitatge dotacional públic el sòl destinat a l'execució del conveni.
1.4 Es completa la documentació gràfica i escrita de l'àmbit de la Bassa amb el plànol de l'estructura de la propietat, d'alineacions i rasants sobre una base topogràfica.
1.5 Pel que fa a la xarxa viària:
1.5.1 Es reflecteix l'enllaç amb els carrers Elisenda i Calaceit i es qualifica de sistema viari.
1.5.2 S'ajusta el traçat de la Via Cornisa amb la xarxa viària de Sant Boi de Llobregat.
1.5.3 Es suprimeix el traçat del vial que limita la peça de serveis tècnics fora de l'àmbit.
1.5.4 Es defineixen els vials d'accés als equipaments previstos en l'interior de les illes.
1.6 Es suprimeixen de la documentació gràfica i escrita els Plans de millora urbana així com la clau 7bsp que no està regulada.
1.7 Es concreten els terminis d'execució del Pla parcial.
.2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 100 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
.3 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Viladecans i al promotor.
Contra els acords anteriors, que no posen fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.
L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona, de 9:30 h. a 13:30 h.
Barcelona, 11 de desembre de 2007
Mercè Albiol i Núñez
Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
Annex
Normes urbanístiques del Pla parcial del sector Llevant, al terme municipal de Viladecans

(Vegeu annex al document PDF)

(07.345.103)

04 de gener 2008

Per aclarir la innocentada

En l'anterior entrada vam publicar un article que va publicar un imaginari setmanari 'el Fart del Llobregat'
Només per aclarir-te la innocentada, per si no ho vas veure, que l'article el va publicar "el fart", i ho vam posar intencionadament, per enmarcar la Innocentada que des de el correu de la plataforma el 28 de desembre vam enviar.
Un cop llegit l'article vas veure clar que era una innocentada, oi?
Per aclarir-te que és cert i que és mentida de la innocentada:
· Lo del camp de golf, tot i que a la pàgina web del ajuntament, en la secció de projectes existeix el “parc del Delta” amb la ubicació de instal·lacions esportives, i informacions publicades als mitjans de comunicació de “golf de Viladecans S.A.” apuntant que estan esperant arribar un acord amb l’equip de Govern de Viladecans per la ubicació d’un camp de golf dins el terme municipal de Viladecans. Encara no s’ha concretat RES, per tant És una Innocentada.
Publicat el (23/03/2003) a El Mundo: http://www.elmundo.es/papel/2003/03/24/catalunya/1362691.html
Pagina web del Ajuntament projecte “parc del Delta”: http://www.aj-viladecans.es/Ciutat/Urbanisme_habitatge/detall_projecte_ciutat/_btmjmZn3511Z1Yn8rc9G2iNyTnfkvObpUWJ3baMBdFlrQ00moMAnKA
· Les declaracions de tots els membres del Equip de govern, no son certes, SON UNA INNOCENTADA.
· Dir que el comerç local fa vudu al complex Vilamarina, És una innocentada.
· La declaració d’en Jordi Mazon criticant la poca alçada de la muntanya de Sant Ramon, i culpabilitzant al equip de govern. És una innocentada.
· No ser si em deixo alguna, però la resta del article és un “cortar i pegar” de les característiques que han fet públics el ajuntament sobre els projectes “Parc de Negocis” i “Vilamarina”.
Que tinguis un bon any.