04 d’abril 2008

El síndic demana transparència al ajuntament de Viladecans

La plataforma Salvem Oliveretes rep el suport del Síndic de greuges de Catalunya.
Rafael Ribó, Síndic de greuges de Catalunya, ha presentat una resolució sobre, la denúncia de la plataforma Salvem Oliveretes (PSO), en que és queixaven del incompliment, per part del ajuntament de Viladecans, del decret pel qual se’ls denegà una petició d’intervenció en la sessió ordinària del ple en data del 21 de desembre de 2006.
Segons el Síndic, l’article nº 20, del reglament del Participació ciutadana de Viladecans (RPC), determina que en les sessions ordinàries les intervencions, prèvia petició, poden versar sobre temes concrets d’interès municipal, encara que no figurin dins l’ordre del dia. En el cas que denunciava PSO, el motiu de la petició d’intervenció en el ple estava relacionada amb l’obtenció d’informació sobre una determinada actuació urbanística. Certament, diu el síndic, tal i com es diu en la resolució que denega la intervenció, la plataforma pot obtenir aquesta informació per altres vies previstes al mateix reglament, però entén que aquestes vies alternatives no son excloents ni obstacle perquè la informació demanada també es tracti en la sessió del ple. El síndic critica també, que quan la plataforma ha emprat les altres vies previstes a la norma per obtenir aquesta informació, transcorregut el termini de tres mesos, l’ajuntament no ha respòs les peticions d’informació.
El Síndic conclou, que cal esmerçar recursos per respondre en temps i forma aquestes peticions d’informació, així com per difondre el màxim d’informació possible mitjançant els mitjans electrònics que disposa el consistori, per fer mes efectiu el principi de transparència administrativa, així com l’aspiració fonamental per assolir la participació política activa dels ciutadans en els seus afers locals.
La Plataforma Salvem Oliveretes fa reso de les paraules del Síndic de Greuges de Catalunya, reclama ara una disculpa del consistori municipal i que se’ls contesti totes sol·licituds d’informació que, hores d’ara, encara no han estat contestades.