21 de gener 2008

Curiositats i punts foscos del Pla de Llevant

Del expedient nº 2006/04653/B del Pla de Llevant a Oliveretes de Viladecans, que vol construir un nou barri de 2377 habitatges a la falda de la muntanya de Sant Ramon, i que ha estat aprovat definitivament i publicat al DOGC el passat 20 de desembre de 2007, hem extret una sèrie de punts foscos i curiositats que volem compartir amb tots vosaltres.

 1. La plataforma Salvem Oliveretes va presentar 15 al·legacions al pla de Llevant, i ens consta que particulars, partits polítics i fins i tot el Consell de Mediambient Municipal també en va presentar. Doncs be, en l’expedient, hi ha un informe del serveis jurídics del Ajuntament on nomes hi fan constar 9 al·legacions, de les quals, segons ells, 5 van ser estimades i 4 desestimades.
 2. Un informe de la direcció general d’urbanisme fa constar una sèrie d’incoherències entre la informació en relació de la reserva d’habitatge concertat i la necessitat d’incorporar, en la documentació del pla de llevant, el conveni signat entre el departament de mediambient i habitatge i l’ajuntament, el 29 de març, en quant els habitatges dotacionals.
 3. La direcció general de carreteres conclou en un informe que la intersecció de la viabilitat del sector amb la carretera C-245 ha de resoldre’s amb una rotonda sencera dissenyada d’acord amb la normativa tècnica aplicable i finançada pel mateix pla parcial, i no pas amb la rotonda tal com preveu el pla parcial trames.
 4. Tot i que el màxim establert pel planejament vigent marca 2.956 habitatges, el pla estableix un màxim d’habitatges de 2.377, amb un sostre màxim de 266.048’06 m2, construïts. Habitatges lliures 1.425 (60%)(128.372 m2), habitatges protecció oficial 476 (20%)(42.791 m2), habitatges a preu concertat 476 (20%)(42.791m2). Total 213.954 m2 (90 m2.construit per habitatge). La resta 52.094 m2. és per el sector terciari comercial.
 5. La normativa contempla la cessió de sol edificable per implantar 26.605 m2 de sostre en concepte de 10 % de l’aprofitament del sector, que s’ubicaran en els àmbits de Pla de millora urbana de la Zona de Mercat-Porta de Viladecans.
 6. El calendari previsible del desenvolupament, que pot allargar-se mes dels mínims de 2 o 3 anys per la urbanització, i de 10 anys per completar la construcció edificatòria en funció de la demanda del mercat i dels mecanismes creats per la gestió de l’habitatge de protecció pública.
 7. Període d’urbanització s’iniciarà dos anys després de l’aprovació definitiva del pla i fins a quatre anys després d’aquesta. Les obres s’iniciaran tan bon punt el projecte d’urbanització hagi estat aprovat definitivament i s’hagi contractat a les empreses necessàries, s’abordarà en primer terme la construcció del tram de via de cornisa i la rotonda de la C-245, igualment la connexió del eix cívic amb els carrers Eslida i Calaceit s’executarà quant aquests carrers hagin estat adaptats a aquesta nova funció de viari bàsic municipal que ara se’ls hi atorga.(Desconeixem encara de quina manera resoldran la manera d’allargar aquest dos carrers, que han d'unir el nou barri amb la resta de la ciutat, sense trencar el parc de la Torre Roja per la meitat)
 8. Període de construcció. S’iniciarà tres anys desprès de l’aprovació definitiva del pla i fins a deu anys desprès d’aquesta. Podran iniciar-se la construcció dels equipaments i habitatges protegits simultàniament a les obres d’urbanització segons la programació municipal. “els terminis per a l’inici i finalització de l’edificació destinada a habitatge protegit i assequible es limitaran a un màxim de 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des de que la parcel·la tingui condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a comptar de la data d’atorgament, de la llicencia d’obres’.
  Mancances del Pla de Llevant (segons la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona CTUB)
 9. En l’apartat normatiu de memòria, s’estableixen un 20% d’habitatge de protecció pública i un 20 % d’altres mesures d’habitatge assequible. En compliment del article 65.2g de la llei d’urbanisme s’hauria de determinar la seva ubicació i terminis d’execució d’aquests habitatges. Cosa que el pla de Llevant no fa.
  No s’especifica la connecció de la xarxa viaria pels carrers Eslida i Calaceite. Caldria qualificar com ha sistema de protecció viaria l’àrea de connecció dins l’ambit d’aquests dos carrers.
 10. Cal resoldre l’entrega de tram de la via en connecció amb la xarxa viaria de Sant Boi.
  Modificar la qualificació de l’interior de la rotonda propera al cementeri a sistema viaria de protecció de sistemes.
 11. S’han qualificat d’equipaments tres zones d’interior de les illes d’us residencial, de manera que ho tenen accés des de la via pública. Caldrien resoldre l’accés adequat.
  Habitatges del Pla de Llevant: 1425 habitatges lliures, 476 habitatges de proteccio oficial, i 476 habitatges de preu concertat. Total 2377 habitatges + els 200 pisos dotacionals (qualificats com a equipaments), per tant 2577 habitatges que suposaran, segons l’expedient, 6699 habitants i 5186 vehicles.
 12. L’any 2001, Viladecans disposava de 22.537 llars. En aquell moment pla de llevant suposava un augment del 11,4 %, Des del 2001 Viladecans ha crescut molt per la zona del Parc de Negocis-Barri de Sales, i Vilamarina i ho farà mes per Can torrens, can trias ... per tant el 2007 el parc d’habitatges ha augmentat considerablement. No existeix cap pla d’habitatge on hi hagi l’estudi de quants d’aquests habitatges estan buit.
  El pla preveu la creació de 2248 llocs de treball sobretot del sector terciari-serveis, dels quals gran part podran ser ocupats per gent de Viladecans.
 13. Urbanitzar Oliveretes, les indemnitzacions i la Gestió del pla de Llevant tindrà un cost de 75.182.079,18 euros. Que es repercutiran amb el 76’02 % per els pisos de mercat lliure, el 6’27 per l’habitatge de protecció oficial, el 7’72 % pel habitatge concertat i el 9’99 % per el sector teciari-comercial.
  Continuem estan al tanto de tots els moviments...