14 de gener 2008

Aprovació definitiva del Pla de Llevant a Oliveretes

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 5033 - 20/12/2007

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
EDICTE d'11 de desembre de 2007, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Viladecans. (Pàg. 56316)
EDICTE
d'11 de desembre de 2007, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Viladecans.
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en les sessions de 26 d'abril de 2007 i de 19 de juliol de 2007, va adoptar, entre altres, els acords següents:
Exp.: 2006/024058/B
Pla parcial del sector Llevant, al terme municipal de Viladecans
Acord de 19 de juliol de 2007
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda:
.1 Donar-se per assabentada la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona del text refós del Pla parcial del sector Llevant, de Viladecans, promogut per la societat Viladecans Mediterrània, SA i tramès per l'Ajuntament, redactat en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de 26 d'abril de 2007.
.2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 100 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
Acord de 26 d'abril de 2007
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i de conformitat amb les consideracions efectuades per aquesta Comissió, s'acorda:
.1 Aprovar definitivament el Pla parcial del sector Llevant, de Viladecans, promogut per la societat privada municipal Viladecans Mediterrània, SA i tramès per l'Ajuntament, amb les prescripcions següents, que s'incorporen d'ofici:
1.1 Es reflecteixen els plànols d'ordenació sobre una topografia amb coordenades UTM, que faciliten la interpretació dels documents.
1.2 Es recullen les condicions establertes en l'informe de la Direcció General de Carreteres de 24 d'abril de 2007.
1.3 Es localitza el sòl amb destí a habitatge protegit i concertat en cada una de les illes i es fixen els seus terminis d'execució.
En compliment de l'informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 18 de gener de 2007 en relació amb el conveni signat amb l'Ajuntament, es qualifica d'equipament per a sistema d'habitatge dotacional públic el sòl destinat a l'execució del conveni.
1.4 Es completa la documentació gràfica i escrita de l'àmbit de la Bassa amb el plànol de l'estructura de la propietat, d'alineacions i rasants sobre una base topogràfica.
1.5 Pel que fa a la xarxa viària:
1.5.1 Es reflecteix l'enllaç amb els carrers Elisenda i Calaceit i es qualifica de sistema viari.
1.5.2 S'ajusta el traçat de la Via Cornisa amb la xarxa viària de Sant Boi de Llobregat.
1.5.3 Es suprimeix el traçat del vial que limita la peça de serveis tècnics fora de l'àmbit.
1.5.4 Es defineixen els vials d'accés als equipaments previstos en l'interior de les illes.
1.6 Es suprimeixen de la documentació gràfica i escrita els Plans de millora urbana així com la clau 7bsp que no està regulada.
1.7 Es concreten els terminis d'execució del Pla parcial.
.2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 100 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
.3 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Viladecans i al promotor.
Contra els acords anteriors, que no posen fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.
L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona, de 9:30 h. a 13:30 h.
Barcelona, 11 de desembre de 2007
Mercè Albiol i Núñez
Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
Annex
Normes urbanístiques del Pla parcial del sector Llevant, al terme municipal de Viladecans

(Vegeu annex al document PDF)

(07.345.103)

2 comentaris:

Anònim ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
PLATAFORMA SALVEM OLIVERETES ha dit...

Hem suprimit el anterior missatge per que era un anònim escrit en anglès i que parlava del atentat del 11/9 de les torres bessones a New York, per tant, un comentari fora de lloc.
Fins ara